ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящото уведомление за поверителност предоставя рамка за запознаване с личните данни, които се събират от  Прома ИУ -Профешънъл Мениджмънт Европа  ООД    („наричани по-нататък администратори на данни“), както се изисква от закона, включително разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (ОРЗД).

Уведомлението за поверителност описва вида лични данни или личната информация, които събираме, как използваме информацията, как обработваме и защитаваме информацията, която събираме, колко дълго я съхраняваме, с кого я споделяме, на кого я предаваме и правата, които физическите лица могат да упражняват по отношение на използването на техните лични данни. Ние също така описваме как да се свържете с нас относно нашите практики за поверителност и за да упражните Вашите права.

Информация, която събираме

Ние събираме лични данни за Вас по най-разнообразни начини, като например чрез нашите сайтове и канали в социалните мрежи; на нашите събития; чрез телефон и факс; чрез кандидатури за участие в организирани от нас събития или във връзка с нашите отношения с клиенти и доставчици. Можем да направим подбор на лични данни в зависимост от естеството на взаимоотношенията, включително, но без ограничения до (до степента, позволена от местния закон):

 • информация за контакт (като например име, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер);
 • потребителско име и парола, когато се регистрирате на нашите сайтове;
 • информация, която предоставяте за приятели или други хора, с които искате да се свържем. (Администраторът на данни приема, че другото лице преди това е дало разрешение за такава комуникация); и
 • друга информация, която можете да ни предоставите, като например по проучвания или
 • чрез функцията „Свържете се с нас“ на нашите сайтове;
 • дата на раздане;
 • пол.

Как използваме информацията, която събираме

 • създаване и управление на онлайн акаунти;
 • предоставяне на решения за участие в събитие, за което сте кандидатствали;
 • подбор и селекция на учстници; 
 • оценка на подходящи кандидати;
 • информация свързана с цялостното организиране,подбор  и изпълнение на конкурса Мис и Мистър Традиционна България 2019.

Как обработваме и защитаваме личната информация

Ние обработваме личните данни, които събираме, също така по автоматизирани начини за горепосочените цели и за определен период от време, който е в съответствие с вътрешната ни политика за задържане, за да се гарантира, че личните данни не се съхраняват по-дълго от необходимото.

Ние поддържаме административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личните данни, които предоставяте, срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. За да осигурим подходяща сигурност и поверителност на личните данни, ние прилагаме следните мерки за сигурност:

 • криптиране на данни при прехвърляне;
 • подсилена мрежова инфраструктура;
 • решения за мониторинг на мрежи;
 • защитен достъп до база данни достъпен само от обучен персонал.

Колко дълго съхраняваме данните, които събираме

 • Обикновено ние съхраняваме Вашите лични данни за срок от една година. В случаите, когато е налице обоснован интерес и/или подписан двустранен договор,Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срок от три години.

Информация, която споделяме

Ние не разкриваме личните данни, които събираме за вас, освен в случаите, описани в това уведомление .При обработването и съхраняването на Вашите лични данни, ние ще предоставяме информация, свързана с Вашите лични данни на трети лица, както следва:

 • след предварително съгласуване с нашите фирмени клиенти и партньори;
 • в изпълнение на законовите разпоредби на Република България на държавни институции;
 • когато считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби, или във връзка с разследване на съмнения или действителна измамна или незаконна дейност. Също така си запазваме правото да прехвърляме лични данни, които имаме за Вас, в случай че продадем или прехвърлим цялата или част от нашата дейност или активи (включително в случай на реорганизация, разпускане или ликвидация).

Вашите права съгласно приложимите закони за защита на  личните данни

Съгласно приложимите закони за защита на личните данни Вие имате следните права, свързани с обработването и съхранението на Вашите лични данни:

 • право на достъп и получаване на копие от Вашите лични данни, които обработваме и съхраняваме;
 • право на корекция, актуализация и ограничаване на съхраняваните от нас лични данни;
 • право на изтриване на Вашите лични данни, които обработваме и съхраняваме, при съблюдаване на правните и законови разпоредби в Република България;
 • заинтересованото физическо лице има право да поиска от администратора на данни да ограничи обработката на неговите данни;
 • право на възражение: Заинтересованото физическо лице, което предоставя лични данни на администратор на данни, има право да се противопостави по всяко време на обработката на данни по редица причини, посочени в ОРЗД, без да е необходимо да обосновава своето решение.
 • право да бъде подадена жалба до надзорния орган: Всяко заинтересовано физическо лице има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на ЕС, където има обичайно местопребиваване, където е мястото му на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако прецени, че обработването на лични данни, отнасящи се до за него нарушава ОРЗД.

При настъпване на изброените по-горе обстоятелства, моля да се свържете с нас

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси или коментари по уведомлението за поверителност или ако искате да упражните правата си, моля, пишете на:

Длъжностно лице по защита на данните

Имейл: info@mmtraditionalbulgaria.com